Kligler-Vilenchik, Neta, University of Southern California, United States