Hills, Matt, Aberystwyth University, United Kingdom