Fradley, Martin, University of Manchester, United Kingdom