Zhao, Jing (Jamie), Chinese University of Hong Kong, Hong Kong