Herzog, Alexandra Elisabeth, University of Regensburg, Germany, Germany